Propozice

Propozice

KRUŠNOHORSKÝ POHÁR

Krušnohorský pohár je seriál závodů automobilů do vrchu, který vypisuje Krušnohorský pohár z.s

Datová schránka – dixdqx3

2.ČINOVNÍCI

Ředitel a promotér závodu – Krejčí Vladimír

zástupce ředitele-Měkuta Luděk

Technický komisaři- Radim Sokol

Administratívní pracovník- Zora Klímová

Bezpečnostní komisař tratě – Toman Martin ,Michal Strach

Startér – Měkuta Filip

pořadatelé- Krušnohorský pohár z.s

Rescue team Liberec

Lékař nemocnice Ústí nad Labem

Sanita

Odtahová služba- Jiří Boček

německý mluvčí – Radim Sokol

Pojišťovací poradceIng.  Romana   Získalová

3. ÚČASTNÍCI

3.1 Jednotlivé závody jsou zapsány do kalendáře Krušnohorského poháru 2024 a mohou se jich zúčastnit jezdci bez licence.( s licencí měřen čas ale bez bodů.) Jezdci jsou povinni zúčastnit se rozpravy. Neúčast na rozpravě může být potrestána ředitelem závodu vyloučením ze závodu.

3.2. Po administrativní přejímce není možno změnit jezdce nebo vozidlo.

3.3. Je povoleno, aby s jedním vozidlem ve stejné třídě startovali dva jezdci (jezdec a doublér), kteří musí být řádně označeni startovními čísly a musí být určeno pořadí jejich startu.

3.4. Je povolen start jednoho jezdce ve dvou třídách s dvěma vozidly, s dvěma startovními čísly, při úhradě dvojitého vložného do závodu.

4. PŘIHLÁŠKY

4.1. Přihlášky podávají jezdci pro každý závod seriálu samostatně dle určení elektronickou poštou, nebo v den konání závodu při admnistrativní přejímce. Do přihlášky jezdec, na základě svého svobodného rozhodnutí, uvede své jméno a příjmení, adresu včetně PSČ, popřípadě číslo telefonu a e-mailovou adresu a požadované údaje o soutěžním vozidle.

4.2. Při administrativní přejímce však musí jezdec podepsat dohodu mezi pořadatelem a jezdcem.

4.3. Přihláška bude dostupná na našich webových stránkách.

5. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

5.1. Administrativní a technická přejímka se koná na určeném místě pořadatelem a v době stanovené pořadatelem v časovém harmonogramu závodu.

5.2. Při administrativní přejímce je jezdec povinen uhradit pořadateli stanovené vložné do závodu.

5.3. Účastníci se musí k přejímce dostavit osobně. U jezdců mladších 18-ti let musí být administrativní přejímce přítomen zákonný zástupce jezdce.Při přejímce musí jezdec předložit bezpčtností pomůcky(helma.rukavice,kombineza)

5.4. Vozidla musí být k dispozici technické kontrole. Za technický stav vozidla zodpovídá jezdec a u jezdců mladších 18-ti let jejich zákonný zástupce.

6. STARTOVNÍ ČÍSLA A OZNAČENÍ TŘÍDY

6.1. Startovní čísla zůstávají ze sezóny 2023. Novým jezdců se přidělí nové číslo dle rozpisu skupin v sekci Startovní čísla

6.2. Startovní číslo má jezdec přiděleno na celou sezónu v jednotlivé třídě a nelze je během sezóny měnit. Startuje-li jezdec v jiné vypsané třídě, musí mít přiděleno nové startovní číslo.

6.3. Startovní čísla na sériových vozech o velikosti formátu A5 jsou zpravidla umístěna zevnitř na zadní levé a pravé okno (bílý podklad a černé číslo). U formulových vozů a sportovních prototypů na bocích.

6.4. Jezdcům upravených vozů jsou doporučena velká startovní čísla na obou vnějších stranách předních dveří o rozměru 30×30 až 40×40 cm (bílý podklad a černé číslo).

6.5. Neoznačená vozidla startovními čísly nebudou připuštěna na start. Dva jezdci na jednom vozidle musí viditelně označit právě platné startovní číslo ještě před najetím do prostoru startu.

6.6. Jednotlivé vypsané třídy jsou označeny číslicí 1 až 9 dle čl. 15.3. Číslice příslušné třídy bude dodána pořadatelem a jezdcem vylepena před 1. startem do levého horního rohu čelního skla. U formule a sportovního prototypu na boku.

7. BEZPEČNOST A VYBAVENÍ JEZDCE

7.1. Během tréninku a závodních jízd je povinné používání ochranné přilby s řádně zapnutým páskem pod bradou , bezpečnostních pásů, rukavic, uzavřené obuvi a dlouhého oděvu ( kombinéza).

7.2. Ochranou přilbu může jezdec odložit až po otočení, zařazení na určenou stranu vozovky a zastavení. Snímání přilby z hlavy za pohybu vozidla je zakázáno.

8. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ (DOHODA)

8.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči jezdcům, pomocnému personálu vzhledem ke škodám způsobených třetím osobám a na věcech.

8.2. Svou účastí na sportovním podniku se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát jezdci na závodě, nebo během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli a vůči činovníkům, ostatním jezdcům a jejich pomocníků.

8.3. Závodník který projde administrativní a technickou přejímkou a stvrdí podpisem přihlášení do závodu bude automaticky pojištěn proti třetí osobě. Jezdec zaplatí finanční částku za pojištění pořadateli závodu. Částka bude upřesněna a bude součástí startovného .Pořadatel v případě nehody bude plně řešit vzniklou škodu. Po jezdci třetí osoba nebude požadovat žádné finanční vyrovnání vše bude řešit pořadatel závodu Krušnohorský pohár z.s s třetí osobou. Pojištěná je celá trať každého závodu včetně zón. Depo je pojištěno pouze na únik kapalin ze závodních vozů.

8.4. Pojištění proti třetí osobě-
na dvoudenní závod 500Kč (20 Euro) nebo pouze na jeden závod 400Kč (15Euro). Platba pojištění bude u podpisu administrativní karty a je součástí startovného .Každý závodník po zaplacení poplatku pořadateli Krušnohorský pohár z.s a podepsání administrativní karty při havárii na trati nebude nic řešit. Veškeré poničené věci (třetí osobě) bude řešit pořadatel závodů. Pořadatel si může nárokovat po jezdci 10 procent z rozbité věci maximálně do částky 5000kč.(ještě nikdy jsme to po jezdci nechtěli) Příklad svodidla, ploty atd.. Toto se nevztahuje na depo, kde závodník musí dodržovat  předepsanou rychlost 30km/h.

9. PRŮBĚH TRÉNINKU A ZÁVODU

9.1. Na start tréninkových jízd jsou připuštěny pouze jezdci s vozidly které prošly administrativní a technickou přejímkou.

9.2. Při každém závodě Krušnohorského poháru jsou vypsány dvě tréninkové jízdy, z nichž alespoň jednu musí jezdec dokončit pro další účast v závodě. Při dvoudenním závodě, jezdci klasifikováni v sobotu, nemusí nedělní tréninkové jízdy absolvovat.

9.3. Je přísně zakázáno trénovat mimo čas oficiálního tréninku.

9.4. Jízdy se konají dle časového harmonogramu a pokynů pořadatele.

9.5. Za odstartovaného se považuje jezdec, který vozidlem spustí časomíru do závodu.

9.6. Závod je rozdělen do 3 jízd, z kterých se sčítají dva nejlepší časy. Jsou-li pouze dvě závodní jízdy, počítá se nejlepší jízda

9.7. Každá závodní jízda je rozdělena na dvě poloviny jezdců. V každé z nich na začátku startují doubléři a poté následuje svoz (dolní depo), nestanoví-li ředitel závodu jinak.

10. STARTOVNÍ PROCEDURA, CÍL

10.1. Start je pevný s motorem v chodu. Ředitel závodu má možnost měnit povel ke startu dle okolností.

10.2. Kromě výslovného povolení ředitele závodu nemůže žádný jezdec startovat mimo svou skupinu a třídu.

10.3. Každé vozidlo, které spustí časomíru bude bráno jako odstartované a nemá právo na opravný start.

10.4. Cíl je viditelně označen a je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou čarou. Po projetí cílem je jezdec povinen okamžitě a podstatně snížit rychlost a dbát pokynů pořadatelů. V případě dolního depa pokračovat do prostoru otáčení vozidel, kde se s vozidlem otočí a zařadí se na určenou stranu vozovky a čeká na svoz. V případě horního depa pokračuje na své místo v depu.

10.5. Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu sekundy.

10.6. Start závodu se provádí pomocí startovacího praporu a jezdec musí odstartovat do časového limitu 15 sekund. Při rozjezdu sepne fotobuňku, která je umístěna do 25 cm od startovní čáry.

10.7. Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo v předstartovním prostoru a to dle časového harmonogramu nebo pokynů pořadatele. Nedodržení tohoto bodu je důvodem k potrestání.U vjezdu do startovního prostoru bude přítomen technický komisař, který může provádět kontrolu vozidel.

10.8. Najede-li jezdec s vozidlem do startovního prostoru je povinen řídit se pokyny startéra popřípadě jeho pomocníka. Do startovního prostoru je zakázán vstup ostatním osobám a je zakázáno provádět cokoli na vozidle (např. čištění pneumatik). Nedodržení tohoto bodu je důvodem k vyloučení ze závodu. Vjezd do startovacího boxu jen na pokyn startéra nebo ředitele závodu.

10.9. Startovní prostor bude jasně vyznačen, za startovní se považuje i prostor u časoměřičů kam je zakázaný vstup. Informace o čase se podávají po ujetí jízdy na výsledkové tabuli. Pro zastavení startu bude použité výstražné světlo na startovacím zařízení s nápisem STOP. Startér přeruší startování až do okamžiku kdy výstraha zhasne. Po dobu zastavení nesmí závodník ve startovacím boxu opustit vozidlo-když tak jen na pokyn startéra. V případě poruchy ve start boxu bude povoleno vycouvání jen na pokyn startéra.

11. ZASTAVENÍ ZÁVODU NEBO TRÉNINKU

11.1. Pokud je nezbytné zastavit závod nebo trénink kvůli překážce na trati v důsledku nehody, nebo proto, že atmosférické podmínky či jiné důvody neumožňují pokračovat v závodě nebo tréninku, ředitel závodu nařídí: viz 10.9. a okamžitě upozorní tratové komisaře přes rádio body či telefonické spojení, kteří v postižených úsecích použijí signalizační – žlutý praporek

11.2. Pokud je zastaven trénink resp. závod, musí všechna vozidla, jímž bylo na trati signalizováno, okamžitě zastavit, zůstat na místě a vyčkat pokynů tratových komisařů. Na trati mohou být závodní vozy a na základě rozhodnutí ředitele závodu i zásahové či zdravotní vozidlo. Všechna vozidla, která byla nezaviněně poškozena touto událostí, budou stažena do startovního prostoru a bude jim umožněn nový start do závodní jízdy. Opakování tréninkové jízdy není možné.

11.3. Nepojízdná vozidla musí být z tratě odstraněna, anebo umístěna tak, aby nebránila v bezpečném pokračování závodu.

12. PRAVIDLA JÍZDY NA ZÁVODNÍ TRATI

12.1. Během tréninkové nebo závodní jízdy může jezdec, který je na trati se svým vozidlem využívat celou šířku vozovky. Jakmile je však vůz na přímé části dráhy sledován jiným vozem, který je rychlejší, musí mu umožnit předjetí tak, že uhne ke straně závodní dráhy.

12.2. V případě, že jezdec musí přerušit jízdu z důvodu mechanické nebo jiné poruchy, musí okamžitě odstranit vozidlo mimo trat a opustit ho. Dále se řídí pokyny tratových komisařů.

12.3. Je přísně zakázáno přemísťovat vozidlo napříč, nebo proti směru závodu s výjimkou pokynů tratových komisařů.

12.4. Uzavření trati se vždy provádí označeným vozidlem pořadatele červeným praporkem.

12.5. Každý jezdec trénuje a závodí sám. Účast spolujezdce je povolena pouze ve vozidlech skupiny R rallye a Junior cup za dodržení podmínek čl. 7.1 a 19.2

12.6. Svoz vozidel musí být organizován v koloně. První jede označené pořadatelské vozidlo, které určuje rychlost přesunu a to max. 50km/h. Při svozu je zakázáno předjíždění a zastavování soutěžních vozidel za účelem nastoupení či vystoupení druhých osob.

12.7. Při ostatních přesunech vozidel (např. z depa do prostoru startu- dolní depo, z prostoru za cílem do prostoru depa – horní depo) je povolena rychlost do 10 km/h.

12.8. Pokud má jezdec na trati nehodu, nebo mechanickou závadu a po opravě chce dále pokračovat v závodě musí mít souhlas technického komisaře, který vozidlo zkontroluje. O možnosti pokračovat v závodě technický komisař informuje ředitele.

13. SIGNALIZACE

13.1. Během tréninku a závodu je používána následující signalizace a musí být respektována:

Žlutý praporek v klidu – překážka na trati, zpomal Žlutý praporek mávaný – okamžitě stůj!!! – vyčkej pokynů pořadatele

Červený praporek – uzavírání tratě

13. 2. Nerespektování uvedené signalizace je považováno za hrubé porušení sportovních řádů a jezdec bude ředitelem závodu vyloučen ze závodu.

14. ČASOVÝ ROZVRH ZÁVODŮ

14.1. Administrativní a technická přejímka – v den konání závodu v době od 06.30 do 07.45hod (popřípadě v podvečer před závodem – dle rozhodnutí pořadatele) bude aktualizován v závěrečném ustanovení na každý závod

14.2. Rozprava z jezdci – 08.20 hodin (místo určí pořadatel)

14.3. Začátek tréninkových jízd – 08.40 hodin

14.4. Předpokládaný start závodních jízd – 12.00 hodin

14.5. Předpokládané ukončení závodu – 17.00 hodin

14.6. Pořadatel si vyhrazuje právo časové úpravy

15. ROZDĚLENÍ SPORTOVNÍCH VOZIDEL

15.1. Krušnohorský pohár je vypsán v absolutní klasifikaci všech účastníků a v jednotlivých závodních třídách, dle článku 15.3.

15.2. Vozidla budou v jednotlivých závodech rozdělena do následujících kategorií a skupin:

KATEGORIE I

* Skupina N,N2 (sériové, produkční a tuningové vozy)

* Skupina E1 (cestovní, závodní vozy skupin E,D,SP,M,GT,H,F,B,HA)

* Skupina H (historické vozy)

KATEGORIE II

* Skupina E2/C ( 4×4, formulové vozy skupin E,D,NF,HA a sportovní prototypy skupin C3,HA)

*E2-M

E2- formule

15.3. Vozidla níže uvedených skupin budou v jednotlivých závodech rozdělena do následujících objemových tříd a označena číslicí 1 až 21:

Skupina R

Upravené automobily

Specialgebaütenwagen

 • E1 do 950ccm-01
  E1 do 1400ccm-02
 • E1 bis 1600ccm – 03
  E1 do 2000ccm-04
 • E1 ob 2001ccm-05
  E2/volná- 06
 • Formulové vozy-formule E2 – 07

Historické automobily do roku 1992 
Historische Wagen Baujahrs bis 1992

 • H do 1400ccm- 08
 • H bis 1600ccm – 09
 • H bis 2000ccm-10
  H ob 2001ccm – 11
 • Neupravené automobily Serienwagen
  N do 1400ccm-12
 • Škoda cup do 1400ccm- 13
 • Škoda cup do 1600ccm- 14
 • N do 1600ccm – 15
  N do 2000ccm- 16
 • N nad 2001ccm – 17
  Junior cup – 18
 • N2-volná –19
 • Skupina R do 1400ccm-20
 • Skupina R do 1600ccm-21
 • Skupina R do 2000ccm-22
 • Skupina R nad 2000ccm-23
 • Skupina E2-M-24

15.4. Rozdělení vozidel do příslušných tříd určí technický komisař před 1. startem jezdce v souladu s technickým předpisem, který bude samostatně vydán a bude nedílnou součástí sportovních řádů Krušnohorského poháru.

15.4. třídu juniorů-Junior může startovat od 8 let do 17 let se zákonným zástupcem, který bude starší 18 let. Mezi 17 a 18 rokem již jezdí sám pokud absolvoval dříve min jednu závodní sezonu. Povolený obsah motoru – 1600 ccm.

15.5 V případě naplnění tří žen vypisuje ředitel závodů třídu ženy.

15.6 V případě nenaplnění 3 jezdců ve každé skupině  se jezdci přeřadí do vyšší skupiny (o třídu víš) rozhoduje ředitel závodu v konkrétním závodě. Nevztahuje se pro Dámský pohár a Junior cup.

16. HODNOCENÍ ZÁVODU

16.1. Jezdec musí absolvovat minimálně jednu úplnou tréninkovou jízdu, jako podmínku pro přijetí na start první závodní jízdy závodu. Pokud jezdec dokončí sobotní závod a je klasifikován (při dvoudenním závodě), není povinen se zúčastnit nedělních tréninkových jízd. Závod je rozdělen do 3 jízd a pro závěrečné hodnocení se sčítají dva nejlepší časy. V případě, že je závod rozdělen do 2 závodních jízd, platí jedna nejrychlejší jízda. Nejlepší je jezdec s nejmenším součtem časů.

16.2. V případě dosažení stejného součtu časů u dvou a více jezdců, rozhoduje nejrychlejší závodní jízda.

16.3. Body v objemových třídách se přiděluji následovně:

Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Body 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

16.4 V Absolutním pořadí se počítají dvě lepší jízdy ze tří. Jezdec dostane za umístění jedna až deset bodu. Klasifikuje se prvních deset body. Další připočítané body do absolutního pořadí budou body ze skupin. Body v hodnocení se budou násobit koeficientem 1 podle účastí jezdců ve  skupině max do výše koeficientu 1,4.

17. HODNOCENÍ KRUŠNOHORSKÉHO POHÁRU

17.1. Celková klasifikace seriálu bude provedena ze součtu bodů ze všech závodů.

17.2. Hodnocení seriálu se provede v absolutní klasifikaci a objemových třídách podle součtu započitatelných bodů, získaných v jednotlivých závodech Krušnohorského poháru 2024. Vítězem se stane jezdec, který získá ze závodů nejvíce bodů.

17.3. V případě shodnosti bodů u dvou a více jezdců, rozhodne nejvyšší počet 1. míst, poté 2. míst, 3. míst atd. na jednotlivých závodech.

17.4. Každému jezdci se započítá do celkové klasifikace počet závodů které odjel.

17.5. Jezdec boduje v celkovém hodnocení při účasti na nejméně 50% ,nejméně sedm závodů z vypsaných závodů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Každý jezdec musí znát a dodržovat dané propozice závodu, musí mít podepsanou přihlášku a dohodu s pořadatelem. Nedodržení propozic je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu, bez nároku na vrácení vložného.

18.2. Vyhlašovatel seriálu Krušnohorského poháru 2024 si vyhrazuje právo změny nebo doplnění propozic kdykoliv během sezóny. Jezdci musí být o změně nebo doplnění včas informováni.

18.3. Jezdci a mechanici (doprovod) nesmí být v době konání závodu pod vlivem alkoholu a omamných látek. Nedodržení tohoto ustanovení může být důvodem k vyloučení jezdce ze závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo, kdykoliv během závodu i před závodem, provádět dechovou zkoušku, jak u jezdců, tak doprovodů tak pořadatelů. Jezdec odpovídá za svůj doprovod.

Každý závod budou vylosováni 3 závodníci (namátkově) na dechovou zkoušku. V případě odmítnutí dechové zkoušky bude jezdec vyloučen ze závodu.

18.4. Místo v depu je povinen jezdec a jeho doprovod udržovat během závodu v čistém stavu. Pořadatel doporučuje jezdcům používat nepropustnou podložku pod soutěžním vozidlem. Po skončení závodu zodpovídá jezdec za úklid svého místa v depu. Při nedodržení tohoto ustanovení může pořadatel odmítnout start jezdce na dalším závodě.

18.5. Pořadatel je povinen v předstihu informovat jezdce o zrušení nebo změny termínu závodu.

19. VLOŽNÉ

19.1. Vložné do závodu na jednodenní závody pro jednoho jezdce je stanoveno pořadatelem na 2300 včetně pojištění proti třetí osobě,-Kč Na dvoudenní závod startovné 3500Kč četně pojištění proti třetí osobě. Startovné na autodromech bude záviset na výšši pronájmu.

19.2.Spolujezdec se zakazuje mimo výjimku v bodě 19.5!

19.3. Při neuskutečnění ani jednoho startu, včetně tréninku, vrátí pořadatel půlku startovného, tedy 750,-Kč.

19.4. Při podání protestu musí žadatel složit kauci ve výši 10000,-Kč. Protest řeší ředitel závodu s technickým komisařem a zástupcem jezdce dané skupiny.

19.5. Spolujezdec se povoluje pouze ve skupině R a Junior cup za dodržení daných podmínek skupiny R a Junior cup a Škoda cup.

CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!