Pojištění vůči třetí osobě a pojištění úrazu jezdce při závodech Krušnohorského poháru

Pojištění vůči třetí osobě a pojištění úrazu jezdce při závodech Krušnohorského poháru

16 června, 2021 Off By Vláďa Krejčí

Vážení jezdci, konečně se povedlo úspěšně dořešit pojistku na přírodní tratě. Jezdci Krušnohorského poháru budou pojištěny u Kooperativa  pojišťovna  a.s.,  Vienna Insurance Group Pojistka jezdce odpovědnosti vůči třetí osobě bude stát na závodní víkend 400kč. Všechny věci které se poničí při závodech budou hrazeny z této pojistky. Přidávám i náhled pojistného plnění. Pokud  bude věc stát do 5000kč pořadatel po nikom tuto částku nebude vymáhat od 5000kč bude věc platit pojišťovna. Bohužel v dnešní době žádná jiná pojišťovna nechce pojišťovat automobilový sport. Pojišťovací makléř bude na každém závodě u přejímek a veškeré vaše dotazy zodpoví. Tím i rozšíří pořadatelé Krušnohorského poháru. Originální pojistná smlouva bude k dispozici u přejímek tak i bude vložena na web Krušnohorského poháru. Toto pojištění se sjednává i na ČMPR takže víme že to opravdu funguje.

Pojišťovací makléř se jmenuje-

Ing.  Romana   Získalová    |   AGENTURA JIŽNÍ ČECHY  A VYSOČINA
Pojišťovací  poradce – kancelář  Pelhřimov
Kooperativa  pojišťovna  a.s.,  Vienna Insurance Group
Nádražní   805, 393 01  Pelhřimov
M: +420 739 245 844
Email: rziskalova@koop.cz, web: http://www.koop.cz   Určitě přijde otázka zda budeme navyšovat startovné. Navýšíme ho pouze o 200Kč. Příklad – startovné na Letiště Křiženec je 3500Kč a my se rozhodli že to bude včetně pojištění. Pokud bude určené startovné na další závod 3000kč jezdec místo 3400kč včetně pojistky zaplátí 3200kč.

náhled pojistného plnění pojistky vůči třetí osobě-

Pojištění na úraz při závodech Krušnohorského poháru

Jako novinka bude možnost se připojistit proti úrazu na závodech. Podařilo se dostat částku na 235Kč za jeden závod. Přinášíme vám náhled pojistné smlouvy s plněním. Tato pojistka bude tento rok 2021 pouze na vašem uvážení zda si ji uzavřete nebo ne. Rádi bychom ale aby od sezóny 2022 byla pojistka povinná. Prosíme vás jezdce aby jste v depu o pojistce diskutovali. V případě nehody nebudete pak bez finančních prostředků pokud budete mít vážný úraz.

Náhled pojistné smlouvy-

Pojistná smlouva

                                               číslo 8604094020

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 471 16 617

DIČ pro DPH: CZ699000955

DIČ pro ostatní daně: CZ47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2226222/0800

zastoupená:      Jiřím Vančurou, ředitelem Agentury jižní Čechy a Vysočina

a Ing. Michaelou Tetourovou, produktovým disponentem Agentury jižní Čechy
a Vysočina

Kontaktní adresa:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jižní Čechy a Vysočina

Zátkovo nábřeží 441/3, 370 21 České Budějovice

tel.: +420 386 791 143, +420 606 607 553, email: mtetourova@koop.cz

(dále jen „pojistitel“)

                                                                           a

AUTOMOTOSPORT  Osek  –  z. s.

sídlo:  417  05  Osek, Hrdlovská  646, Česká republika

IČO:   270 36 944

Zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.  L 5770

tel.: +420 601 317 724,  e-mail:  mekutatechnik@krusnohorskypohar.cz

zastoupený:          panem Vladimírem Krejčím,

(dále jen „pojistník“)

u z a v í r a j í

tuto pojistnou smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Zákon“), a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Informace pro klienta platné od 1. 3. 2021 (dále jen „Informace pro klienta“) a Pojistné podmínky pro skupinové pojištění O-985/20 (dále jen „PPSP“).

                                                                     Článek I

                                                                Pojištěné osoby

Touto smlouvou jsou při provozování motoristického sportu v rámci oficiální motoristické akce – automobilové soutěže rallye, sprintrallye (včetně rychlostních zkoušek) a tréninkové nebo testovací jízdy v rámci této automobilové soutěže (dále jen „sportovní akce“) pojištěny osoby (amatérští sportovci), které jsou do 12.00 hodin dne počátku pojištění zaregistrovány pojistníkem a jejichž seznam (obsahující jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště/korespondenční adresu v České republice pojištěných osob a dále místo konání sportovní akce) zašle pojistník nejpozději do tří dnů ode dne počátku pojištění na e-mailovou adresu: rziskalova@koop.cz. Tento seznam se stane přílohou číslo 1 této smlouvy.

Místem pojištění jsou trasy uvedených soutěží vyznačené pořadatelem sportovní akce.

Akce O pohár pivovaru Chodovar, místo konání letiště Kříženec.

                                                                    Článek II

                                             Pojistná událost, rozsah nároků z pojištění

 1. Pojistnou událostí je úraz pojištěné osoby v rozsahu ustanovení PPSP, který nastane během trvání pojištění, a to pouze při provozování motoristického sportu v rámci sportovní akce (viz čl. I této smlouvy).

            Pojištění se nevztahuje na cestu pojištěné osoby na místo konání sportovní akce ani zpět.

2.         Z titulu pojistné události ve smyslu odst. 1 pojistitel poskytne pojistné plnění v tomto rozsahu:

            a)         za smrt následkem úrazu – pojistnou částku ve výši 800.000 Kč;

 • za trvalé následky úrazu (hodnocené od 0,1 %)- ve výši procentního podílu z pojistné částky 1.500.000 , který se stanoví v závislosti na rozsahu trvalých následků ohodnocených podle oceňovací tabulky pro TN;
 • za tělesné poškození způsobené úrazem – pojistné plnění se stanoví jako součin pojistné částky pro jeden den ve výši 500 Kč a počtu dnů léčení tělesného poškození, maximálně však počtu dnů stanovených pro příslušné tělesné poškození v oceňovací tabulce označené jako OT pro TP, DO a PN. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze tehdy, pokud hodnocení tělesného poškození ve dnech uvedené v oceňovací tabulce přesáhne karenční dobu (28 dnů); v takovém případě pojistné plnění náleží od prvního dne doby léčení tělesného poškození;
 • za pobyt v nemocnici pouze následkem úrazu – pojistnou částku ve výši 500 Kč za každý den (půlnoc) nepřetržitého pobytu pojištěného na lůžkovém oddělení nemocnice;
 • za invaliditu třetího stupně pouze následkem úrazu – pojistnou částku ve výši 2.000.000 Kč.

Článek III

                                                        Hlášení pojistných událostí

 1. Vznik pojistné události hlásí oprávněná osoba bez zbytečného odkladu na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

            CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

            Brněnská 634

664 42 MODŘICE

            tel.: +420 957 105 105.

Pojistník písemně potvrdí, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti (viz čl. II odst. 1 této smlouvy) a pojištěná osoba byla v době vzniku úrazu osobou dle článku I této smlouvy.

V PPSP je u každého pojištění v článku „Povinnosti obmyšleného/pojištěného“ uvedeno, na jakém formuláři pojistitele je třeba oznámit příslušnou pojistnou událost a jaké dokumenty k vyřízení pojistné události je třeba pojistiteli předložit.

            Veškeré formuláře pro hlášení pojistných událostí jsou k dispozici na internetových stránkách pojistitele www.koop.cz.

 • Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení.

                                                                    Článek IV

                                                                     Pojistné

 1. Jednorázové pojistné pro jednu pojištěnou osobu na jeden den konání sportovní akce činí 235 Kč.
 • Na základě počtu pojištěných osob (ve smyslu článku I této smlouvy) uhradí pojistník do tří dnů ode dne počátku pojištění celkové jednorázové pojistné, a to na účet pojistitele číslo 2226222/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 8604094020, konstantní symbol 3558.

Článek V

                                               Informace o zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Pojistník, popř. jeho zástupce bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

 • pro účely modelace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
  • pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v pojištění osob.

Pojistník, popř. jeho zástupce bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace o zpracování osobních údajů, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

 • Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, každého obmyšleného a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

Článek VI

                                                           Závěrečná ustanovení

 1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou na den 19. 6.  2021.
 • Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou platí Zákon a ostatní obecně závazné právní předpisy, pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a ustanovení pojistné smlouvy.
 • Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta (jejichž součástí jsou: Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů a Informační dokument o pojistném produktu) a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění a které obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění a na významná ustanovení pojistných podmínek.
 • Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník i další účastníci pojištění jsou jimi vázáni stejně jako pojistnou smlouvou.
 • Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, který je osobou od něj odlišnou.
 • Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
 • Pojistník se zavazuje informovat pojištěné osoby o sjednání pojištění, jeho případných změnách nebo zániku.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba porušovaly mezinárodní sankce, obchodní nebo ekonomické sankce či finanční embarga, vyhlášené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, jimiž je pojistitel povinen se řídit. Těmito použitelnými sankcemi jsou zejména sankce Organizace spojených národů, Evropské unie, Spojených států amerických, České republiky a jakékoliv jiné sankce závazné pro pojistitele.

 1. Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží pojistník a druhý pojistitel. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu Zákona.

Článek VII

                 Upozornění pojistitele dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalosti mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2021

za pojistitele:

……………………………………………………………. ……………………………………….………………
Jiří Vančura, ředitel Agentury jižní Čechy a Vysočina   Ing. Michaela Tetourová, produktový disponent Agentury jižní Čechy a Vysočina